Impostos - Ajuntament de Puçol

Impostos - Ajuntament de Puçol

Este Negociat presta el servei d'informar, tramitar i assistir a tots els ciutadans de Puçol en temes de tributs locals:

1.- Impostos:

logo_pdf

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

logo_pdf

Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana (IBIU) i Rústica (IBIR)

logo_pdf

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

logo_pdf Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
logo_pdf Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
logo_pdf Declaració de l'Impost del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
 

 

 

 

Altres