Tresoreria -Gestio - Ajuntament de Puçol

Tresoreria -Gestio - Ajuntament de Puçol

04 Juny 2010
 

Tresoreria

Es poden fraccionar o aplaçar els pagament de deutes tributaris?
L’ajuntament podrà concedir o no l’aplaçament (un terme) o fraccionament (diversos termes) del pagament dels deutes dels contribuents, prèvia sol·licitud d’estos quan la seua situació econòmicofinancera els impedisca transitòriament satisfer les seues obligacions econòmiques.

Els aplaçaments paguen interessos?
Les quantitats aplaçades o fraccionades meritaran l’interès que marque la llei, que per al 2014 és del 5%.

Si és una quantitat alta, fa falta garantia?
Per a ajornaments o fraccionaments superiors a 3.000 € s'haurà de depositar una garantia que cobrisca l'import principal del deute i interessos de demora, més un 25% de la suma d'ambdós partides.
Recaptacio - Gestio - Ajuntament de Puçol

Recaptacio - Gestio - Ajuntament de Puçol

04 Juny 2010
 
 
 

RecaptacióQuins són els períodes de pagament dels diferents impostos locals?
Els terminis de pagament en període voluntari de cada impost i taxa municipal s’aproven en el Calendari del Contribuent a principis de cada any. Es dona publicitat al mateix en els mitjans de comunicació locals i al mateix Ajuntament.

On es poden obtenir els documents per a pagar-los?
Els contribuents que per qualsevol motiu no tingueren en el seu poder el rebut dins del període voluntari de pagament, hauran de sol·licitar un duplicat per a efectuar el mateix a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, situada a la planta baixa de l’ajuntament.

Es poden domiciliar els pagaments dels rebuts de l’Ajuntament?
Sí, tots els tributs municipals de cobrament periòdic es poden domiciliar:
-Taxa per servei de recollida de fem (semestral)
-Taxa per entrada de vehicles i guals (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Urbana (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Rústica (anual)
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (anual)
-Impost sobre activitats econòmiques (anual)
-Taxa per parades de mercats extraordinaris (trimestral)

Com puc domiciliar els pagaments?
Podrà efectuar la domiciliació qualsevol persona amb interès en fer-se càrrec dels pagaments. S’haurà de comunicar almenys dos mesos abans de l’inici del període de pagament voluntari i podrà tramitar-se tant a l’ajuntament (omplint l’imprès corresponent a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o a l’Oficina de Recaptació), com a través de les pròpies entitats bancàries on es desitgen efectuar els pagaments. Ara també pots omplir este formulari i entregar-lo a l'Ajuntament.

Duplicat d’un rebut pagat?
Per a obtenir un duplicat d’un rebut pagat s’ha de tramitar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament i, posteriorment, en el termini de dos dies, es pot recollir a l’Oficina de Recaptació.

I un certificat d’impostos locals?
En el cas dels certificats de pagament d’impostos locals, o d’estar al corrent en el pagament dels mateixos, igualment s’haurà de sol·licitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i, en el termini de tres dies, recollir-se a l’Oficina de Recaptació de l’ajuntament.


 

 

Policia - Gestio

Policia - Gestio

04 Juny 2010

Policia Local

Com sol·licitar el DNI o passaport?
Els temes de documentació són competència exclusiva de la Policia Nacional, i no de la Guàrdia Civil o de la Policia Local.

A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà se sol·licitarà data per a realitzar este tràmit, ací a la localitat. A l’Espai Social La Barraca acudeix tots els mesos una Unitat Mòbil de la Policia Nacional, que realitza l’expedició de DNIs. Per a recollir-los cal presentar-se a l’O.A.C., amb el resguard que entrega la Policia Nacional, en el termini d’un mes aproximadament.

El passaport només es pot sol·licitar a les Comissaries de la Policia Nacional.

Com puc donar de baixa un vehicle?
Esta gestió només la pot realitzar el titular d’un vehicle que ja no puga circular o que, per altres causes, desitge desfer-se del mateix.

Haurà de personar-se al Negociat de Sancions i signar un document de cessió del vehicle a l’Ajuntament de Puçol, per a procedir a donar-lo de baixa a la Junta de Policia de Trànsit i el seu trasllat a un desballestament autoritzat.

Com puc sol·licitar un informe d’una actuació de la Policia Local?
Esta gestió només la poden realitzar les persones que siguen part en l’assumpte o els seus representants legals.

Se sol·licitarà per escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El document de sol·licitud s’enviarà al Departament de Policia Local que, després d’informar d’allò sol·licitat, el tornarà a l’O.A.C. Des d’allí es farà arribar a la persona interessada.

Com puc sol·licitar una còpia d’un atestat de trànsit realitzat per la Policia Local?
Esta gestió només la poden realitzar les persones que s’hagen vist implicades en l’accident, o els seus representants legals.

Se sol·licitarà per escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El document de sol·licitud s’enviarà al Departament de Policia Local que, després d’informar d’allò sol·licitat, el tornarà a l’O.A.C. Des d’allí es farà arribar a la persona interessada, previ pagament de les taxes que corresponen.

Què he de fer per a denunciar una falta, una infracció a les Ordenances Municipals o un problema amb un veí?
S’haurà de realitzar sempre davant els Cossos de Seguretat de l’Estat, en el nostre cas, davant la Guàrdia Civil de Puçol.

No obstant, i només quan hi haja una necessitat o pressa de la intervenció policial, es podrà denunciar davant la Policia Local. En este cas, serà necessari signar, pel denunciant, un Acta de Denúncia perquè es puga actuar de forma immediata.

Per a la segona i tercera qüestió, serà necessari i imprescindible que d’eixa reclamació, o queixa, quede constància en un acta, document que haurà de ser signat pel reclamant o denunciant. Açò serà la base perquè es realitze una actuació policial per a la comprovació dels fets denunciats i, en conseqüència, s’emetrà l’oportú informe al departament municipal corresponent.

Padró - Preguntes més freqüents

Padró - Preguntes més freqüents

04 Juny 2010
 
 

Padró municipal d’habitants

Què és el padró municipal d’habitants?
És el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.
En el cas que el ciutadà dispose de més d’una residència, en diferents municipis, haurà d’inscriure’s en el padró d’habitants del municipi en el qual residisca durant més temps a l’any.

Com contactar amb els tècnics del padró?

Departament de Padró Municipal:
Atenció al públic:
De dilluns a dijous, de 8:00 a 14:30 hores;
Divendres, de 8 a 13’30 hores.

Oficina d’Atenció al Ciutadà:
Dilluns i dimarts, de 8’00 a 19’00 hores.
Dimecres i dijous, de 8’00 a 17’00 hores.
Divendres, de 8’00 a 14’30 hores.

Més informació:
Ajuntament de Puçol.
Plaça Joan Ribera, s/n.
Telèfon: 961 421 303, extensió #1185
Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Com puc sol·licitar l’alta en el padró?
Per a sol·licitar l’alta en el padró d’habitants d’este municipi es complimentaran els documents disponibles a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o al Departament d’Habitants, aportant els següents documents:
-Document nacional d’identitat per a majors d’edat.
-Llibre de família per als menors d’edat.

En cas de ser estrangers no comunitaris aportaran la targeta de residència o el passaport en vigor.

En cas de ser estrangers comunitaris:
-Si disposen de targeta de residència aportaran dita targeta en vigor.
-Si no disposen de targeta de residència aportaran passaport o document identificatiu del seu país, en vigor, i el certificat d’estrangers de la Unió Europea.

Si l’habitatge on s’inscriu és de la seua propietat, aportarà un dels següents documents: rebut de l’I.B.I. urbà al seu nom, cèdula d’habitabilitat o escriptura de compra-venda.

Si l’habitatge on s’inscriu no és de la seua propietat, aportarà el contracte d’arrendament; en el cas de no disposar de dit contracte o bé, tot i disposant d’ell, quan són diversos familiars els quals no s’inclouen en ell, s’aportarà una autorització signada per part del propietari, a més d’una fotocòpia del seu D.N.I. i del rebut de l’I.B.I. urbà al seu nom.

Com puc modificar les meues dades personals del padró?
Se sol·licitarà la modificació de dades personals (cognoms, data de naixement, estudis...) aportant algun document que justifique la modificació (D.N.I, titulació o el document que siga precís).

He de donar-me de baixa quan me’n vaig a viure a un altre municipi?
No és necessari sol·licitar la baixa en este municipi, es tramita automàticament quan se sol·licita l’alta en un altre municipi.

Com renovem la nostra inscripció els estrangers?
Cada dos anys, per a continuar inscrits al padró d’habitants d’este municipi, els estrangers que no posseïsquen la residència permanent hauran de complimentar la sol·licitud de renovació d’estrangers, adjuntant a dita sol·licitud el passaport o N.I.E. en vigor.

Als efectes de comptabilitzar

Multes transit - Gestió

Multes transit - Gestió

04 Juny 2010
 
 
 

Multes de trànsit

Quin procediment continua una multa?

A) Notificada en l'acte per l'Agent.
El butlletí de denúncia formulada pels Agents de l'Autoritat i notificada en l'acte al denunciat, constituïx l'acte d'iniciació del procediment sancionador a tots els efectes, tenint 20 dies naturals per a pagar la denúncia amb el 50% de descompte en el Negociat de Sancions de l'Ajuntament, amb targeta o enviant un gir postal.
Passats 30 dies sense haver abonat la sanció o haver interposat al·legacions, esta produirà efecte d'acte resolutori.

B) Denúncies efectuades quan el conductor no està present (vehicle estacionat o quan la detenció d'un vehicle puga ocasionar un risc).
S'enviarà la notificació de la denúncia per correu al domicili del titular del vehicle, el qual deurà identificar al conductor, i podrà al·legar en el termini de 20 dies el que estime convenient, o podrà en el termini de 20 dies procedir al pagament de la denúncia amb el 50% de descompte.

On he de pagar les multes?
Amb targeta: en el Negociat de Sancions, situat en la planta Baixa de l'Ajuntament.
En efectiu: en les entitats bancàries que es detallen en la multa, sempre portant l'imprés de la notificació de la denúncia.
Per gir postal, dirigit a l'Ajuntament de Puçol, Negociat de Sancions.

Altres