El dimecres 20 de desembre, a les 19 hores, ple extraordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple el dimecres 20 de desembre, a les 19 hores, amb el següent ordre del dia.

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 10, de data 26 de juliol de 2017.

2n.- Assumptes oficials.

PERSONAL:

3r.- Regularització de l’abonament per assistències a sessions plenàries, exp. 1716/2015.

4t.- Aprovació de la modificació de la plantilla 2017, exp. 2878/2016.

BENESTAR SOCIAL:

5é.- Aprovació del Primer Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social (PMICS) 2017-2021, exp. 3330/2017.

PATRIMONI:

6é.- Acceptació de la delegació per a contractar i compromís d’aportació econòmica de les obres de repavimentat de les voreres del pas subterrani Av. València (PPOS 2016), exp. 3196/2017

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

7é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3401 a la 3800 de l'exercici 2017.

8é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 15 de desembre de 2017

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra 

18 Desembre 2017
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix