Dilluns que ve, 30 de setembre, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 30 de setembre, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 11, de data 29 de juliol de 2019.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Donar compte de l'escrit presentat pel grup polític municipal PARTIT POPULAR (PP) sobre modificació de l'adscripció de regidors del seu grup en diferents Comissions Informatives.

4t.- Designació de membres en el Consell Taurí Municipal.

5é.- Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

HISENDA:

6é.- Donar compte de l'execució pressupostària, morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2019, exp. 1508/2019.

7é.- Aprovació del Compte General de l'Ajuntament exercici 2018, exp. 711/2019.

EDUCACIÓ:

8é.- Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

9é.- Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

10é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2500 a la 3799 de l'exercici 2019.

11é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 25 de setembre de 2019

L'ALCALDESSA
M. Paz Carceller Llaneza

27 Setembre 2019
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix