Dilluns 25 de gener, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L’ALCALDESSA FA SABER QUE L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 25 DE GENER, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:


INTERIOR:
1r.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l'aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
•Expedient 693811C: Modificació Reglament Orgànic Municipal


HISENDA:
2n.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 6393 de 18/12/2020 per la qual s'aprova el Pla d'Acció 2020 sobre el control intern de l'exercici 2019.
• Expedient 672104D: Pla d'acció 2020 (Article 38 del Reial Decret 424/2017)
3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 6389 de 18/12/2020 per la qual s'acorda prorrogar els crèdits inicials de l'Ajuntament corresponent a l'any 2020.
• Expedient 673643Q: Pròrroga del Pressupost General 2020 per a l'exercici 2021
4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, Recursos Humans i
Interior relatiu a donar compte del Pla Anual de control financer de l'Ajuntament de Puçol
exercici 2020 subscrit per l'Interventor el 11/01/2021.
• Expedient 691144Y: Pla anual de control financer de l'Ajuntament de Puçol,
exercici 2020


URBANISME:
5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la sol·licitud d'ajuda per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec a l'exercici 2021.
• Expedient 690183N: IVACE.- Sol·licitud d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernitació i dotació d'infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec a l'exercici 2021


AGRICULTURA:
6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per a adherir-se al Consell de l'Horta.
• Expedient 675549N: Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per adherir-se al Consell de l'Horta.

BENESTAR SOCIAL:
7é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la modificació de l'Ordenança reguladora del funcionament de l'Escola d'Estiu.
•Expedient 701465H: Ordenança municipal reguladora del funcionament de "l'Escola d'Estiu".


CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:
8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 5700 a la 6607 de l'exercici 2020.
9é.- Precs i preguntes.


Amb motiu de la situació sanitària actual, i de conformitat amb el que es disposa en l'art. 46.3 de la Llei bàsica de règim local, la sessió se celebrarà de manera telemàtica, per la qual cosa aquells veïns que ho desitgen podran presentar preguntes per escrit en el registre d'entrada de l'Ajuntament fins a les 12.00 hores del dia 25 de gener de l'actual.
El que es fa públic per a general coneixement.


Puçol, al dia de la data de la signatura.

 

 

21 Gener 2021
FaceBook  Twitter  

Altres