Dilluns 29 de març, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L’ALCALDESSA FA SABER QUE L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 29 DE MARÇ, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 8, 9 i 1, de dates 30 de novembre i 23 de desembre de 2020 i 25 de gener de 2021, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal de Puçol, expedient743789Q.

HISENDA:

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la liquidació del Pressupost 2020, expedient732882R.

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte del Pla Pressupostari a mitjà termini 2022-2024, expedient740331N.

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte dels resultats del control intern dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa 2020, expedient739487Q.

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, expedient725057Z.

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021, expedient 738987X.

11é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lats en la via pública, expedient750578W.

RECURSOS HUMANS:

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació Relació de Llocs de treball 2021, expedient738852J.

CONTRACTACIÓ:

13é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la pròrroga del servei d'informació de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Puçol, expedient744139C.

URBANISME:

14é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició del grup polític municipal PP, PURP, Cs i VOX sobre construcció d’escollera en la séquia amb el camí Assegador i pavimentació del camí, expedient750812W.

MEDI AMBIENT:

15é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS sobre el tancament de la Central Nuclear de Cofrentes. expedient751360F.

BENESTAR SOCIAL:

16é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal PP sobre les retallades en les transferències als Ajuntaments per a combatre la violència contra la dona, expedient746756M.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

17é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 423 a la 923 de l'exercici 2021, expedient735110M.

18é.- Precs i preguntes.

Amb motiu de la situació sanitària actual, i de conformitat amb el que es disposa en l'art. 46.3 de la Llei bàsica de règim local, la sessió se celebrarà de manera telemàtica, per la qual cosa aquells veïns que ho desitgen podran presentar preguntes per escrit en el registre d'entrada de l'Ajuntament fins a les 12.00 hores del dia 29 de marçde l'actual.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 24 de març de 2021

24 Març 2021
FaceBook  Twitter  

Altres