Opinió de Ciudadanos del ple del 29 de març: «Quasi dos milions d'euros de balanç en el pressupost de 2020»

Esta és l'opinió Ciudadanos del ple del 29 de març, titulada Quasi dos milions d'euros de balanç en el pressupost de 2020. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Bon dia, ciutadans.

Les nostres regidories, Hisenda i Mercats, van traslladar al ple de març 7 punts a tractar: modificació de reguladora de venda no sedentària (Mercats); donar compte de la liquidació del pressupost; donar compte del pla pressupostari a mitjà termini; donar compte dels resultats de control intern dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa; aprovació de l'expedient de modificació de crèdits, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit; aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits; i modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per llocs de venda (Mercats) .

A continuació, passem a relatar el punt més important del ple: la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, amb dades molt positives per a la nostra localitat (amb dades arredonides per a resultar més còmoda la lectura).

Resultat pressupostari: +1.970.000 €.

Romanent de tresoreria: +3.450.000 €.

Estabilitat pressupostària: +1.675.000 €.

Regla de la despesa: +1.642.000 €.

Deute +4.000.000 € un 25% del pressupost.

Concretament això significa que:

1) Hem tingut un 5,5% menys de despesa: -902.000 €.

2) Hem augmentat els ingressos en un 7% : 1.068.000 €.

Estem contents amb el treball realitzat, un resultat pressupostari de +1.979.000 euros és molt positiu per a les arques municipals.

Continuem treballant per a construir un Puçol millor.

Una opinió de Ciudadanos.

31 Març 2021
FaceBook  Twitter  

Altres