Dilluns 26 d'abril, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'ALCALDESSA FA SABER QUE L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 26 D’ABRIL, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si és procedent, de l'Acta de la sessió núm. 2, de data 22 de febrer de 2021.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior ide la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a l'aprovació definitiva municipal de l'expedient núm. 2479/2019 en format paper, i núm. 650423Q en el gestor documental Sedipualba, pel qual se sol·licita la incorporació al terme de Puçol de part de la Urbanització Los Monasterios pertanyent al terme de Sagunt, expedient 650423Q.

HISENDA:

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l'expedient de modificació de crèdits 6/2021, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, expedient 764815T.

URBANISME:

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la ratificació de la resolució d'Alcaldia núm. 1627 de 14/04/2021 sobre interposició de recurs de reposició contra resolució del President de l'IVACE, expedient 690183N.

AGRICULTURA:

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a l'adhesió al Consorci del Consell de l'Horta de València, expedient 729909N.

BENESTAR SOCIAL:

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per a l'accés universal a les vacunes Covid-19 per a tota la població mundial, expedient 765568P.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 924 a la 1523 de l'exercici 2021, expedient 735110M.

9é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 d'abril de 2021.

22 abril 2021
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix