El dilluns 26 de juliol, ple ordinari a l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 de juliol, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior relatiu a donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 3394/2021 sobre delegació de funcions de l'Alcaldia en període vacacional.

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior relatiu a donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 3399/2021 sobre avocació de competències delegades en Regidors i Junta de Govern Local per període vacacional.

RECURSOS HUMANS:

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior sobre reconeixement de compatibilitat de la Regidora Delegada d'Ordenació del Territori i Paisatge i altres, exp. 807974M

HISENDA:

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior relatiu a donar compte de l'informe resum dels resultats del control intern de l'exercici 2020, exp. 807726R

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior relatiu a donar compte de l'informe anual de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció municipal de l'exercici 2020, exp. 807726R

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior sobre expedient de modificació de crèdits núm. 16/2021, exp. 816562P

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior sobre expedient de modificació de crèdits núm. 17/2021, exp. 816569Z

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior sobre Pressupost General, bases d'execució i Plantilla de Personal, exercici 2021, exp. 689124R

TRÀNSIT:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries sobre proposició del grup polític municipal VOX per a la instal·lació de radars pedagògics no sancionadors en les zones amb possible trànsit ràpid, exp. 817440J

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social sobre aprovació inicial del Reglament regulador del Consell Local de la infància i l'adolescència de Puçol (CLIAP), exp. 799418D

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social sobre proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per la qual condemna a les agressions masclistes, LGTBifóbicas, racistes i d'odi, exp. 817228P

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

13é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RH i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 2624 a la 3223 de l'exercici 2021, exp. 735110M

14é.- Mocions d'urgència.

15é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de juliol de 2021

22 Juliol 2021
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix