El dilluns 29 de novembre, ple ordinari a l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 29 de novembre, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió anterior: núm. 9, de data 25 d’octubre de 2021.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

3r.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre modificació de la designació de membres del grup polític PP en la C.I. de Cultura, Esports i Benestar Social, e xp. 869607N.

4t.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a les resolucions d’Alcaldia núms. 4996 i 5374, de 26/10/2021 i de 15/11/2021, respectivament, d’avocació de competències delegades en el regidor Sr. Vaquero i ampliació de la mateixa per període vacacional, exp. 695400J.

5é.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la resolució d’Alcaldia núm. 5354, de 12/11/2021, sobre modificació de la delegació de funcions del lloc de Vicesecretaria, exp. 698493E.

6é.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la resolució d’Alcaldia núm. 5375, de 15/11/2021, sobre avocació de competències delegades en el regidor Sr. Sancho per període vacacional, exp. 695400J.

7é.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la resolució d’Alcaldia núm. 5450 de 19/11/2021 sobre modificació de la delegació de competències i altres càrrecs efectuada en regidor Sr. Vaquero, exp. 882124Y.

8é.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la resolució d’Alcaldia núm. 5473 de 22/11/2021 sobre avocació de la Presidència de la C.I. de Hisenda i de la C.E. de Comptes, exp. 884753Z.

9é.- Dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre proposició del grup polític municipal VOX de suport als veïns i persones que lluiten en les labors de vigilància i rescat en La Palma, e xp. 868038J.

10é.- Dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre modificació de la designació de representants de la Corporació en determinats òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 884642W.

11é.- Dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre modificació del règim de dedicació d’alguns càrrecs de la Corporació, exp. 884694R. FESTEJOS TAURINS: 12é.- Dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre organització de festejos taurins 2022, exp. 872905T.

RECURSOS HUMANS:

13é.- Dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre modificació de la Plantilla de l’Ajuntament de Puçol 2021, e xp. 871874M.

14é.- Dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Puçol 2021, e xp. 871822P.

HISENDA:

15é.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l’execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l’Ajuntament, 3r trimestre 2021, e xp. 860076A.

16é.- Dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre expedient de modificació de crèdits 25/2021: crèdit extraordinari i suplements de crèdit, e xp. 874143N.

BENESTAR SOCIAL:

17é.- Dictamen de la C.I. de Cultura, Esports i Benestar Social sobre proposició del grup polític municipal VOX sol·licitant un minut de silenci als Plens per les víctimes de la violència intrafamiliar, exp. 874270P.

18é.- Dictamen de la C.I. de Cultura, Esports i Benestar Social sobre proposició del grup polític municipal VOX amb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la Dona, exp. 880364D.

19é.- Dictamen de la C.I. de Cultura, Esports i Benestar Social sobre proposició dels grups polítics municipals PP, PSOE, COMPROMÍS, PURP i Cs relativa al Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la Dona, exp. 881718J.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

20é.- Donar compte del dictamen de la C.I. d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a les resolucions numerades de la 4624 a la 5173 de l’exercici 2021, e xp. 735110M.

21é.- Mocions d’urgència.

22é.- Precs i preguntes.

Es podrà accedir al Saló de Plens fins a completar l'aforament màxim permés, havent de guardar la distància mínima interpersonal de 1’5 metres, així com l'ús obligatori de la m ascareta, de conformitat amb el que s'estableix en la Resolució de 8 d’octubre de 2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Notifique’s per Secretaria als efectes procedents, recordant-li que és obligatòria la seua assistència de no existir causa justificada que li ho impedisca i que, amb la deguda antelació, haurà de comunicar a la Presidència, per davant de la Secretaria General, en evitació de la sanció en què, en un altre cas, poguera incórrer, conforme a l’article 78.a) de la Llei 7/1985 i concordants del Real Decret Legislatiu 781/86. A partir de la data queden a la seua disposició els antecedents i expedients relacionats amb els assumptes que figuren en l'Orde del Dia.

En Puçol, a 24 de novembre de 2021

25 Novembre 2021
FaceBook  Twitter  

Altres