El dilluns 27, a les 7 de la vesprada, ple ordinari del mes de gener en el que es tractarà, entre altres temes, la suspensió cautelar de llicències en els terrenys de Cointra

El ple ordinari de gener se celebra l'últim dilluns del mes a les 7 de la vesprada i tractarà, entre altres temes, la composició del Consell Escolar Municipal, propostes contra el copago, última certificació de les obres del Camí La Mar i la suspensió cautelar de llicències en els terrenys de Cointra.

ORDE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

2n.- Proposta del grup polític municipal BLOC per una Llei de Seguretat Ciutadana del segle XXI, basada en els drets constitucionals, exp. 59/2014.

3r.- Proposta del grup polític municipal BLOC demanant la dimissió del Govern Valencià i la convocatòria d'eleccions anticipades, exp. 122/2014.

4t.- Proposta del grup polític municipal PSOE sobre l'habilitació d'una aplicació pressupostària per a la creació d'un banc de llibres i subvenció de la resta, exp. 145/2014.

CONTRACTACIÓ:

5t.- Aprovació de la certificació núm. 11 i última de les obres del Camí la Mar-Sendera Mangraners, exp. 2010/2012.

URBANISME:

6t.- Suspensió cautelar de llicències en la zona dels terrenys de Cointra, exp. 133/2014.

EDUCACIÓ:

7m.- Composició del Consell Escolar Municipal, exp. 1010/2013.

BENESTAR SOCIAL:

8u.- Proposada dels grups polítics municipals BLOC i PSOE en contra del copago i de l'aplicació del Decret 113/2013 i les retallades en el finançament als centres d'atenció a persones amb discapacitat.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2800 a la 3599 de l'exercici 2013.

10é.- Precs i Preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 23 de gener del 2014.

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

24 Gener 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres