El dilluns 28 de setembre, a les 7 de la vesprada, ple ordinari del mes de setembre amb un total de 21 punts en l'ordre del dia: serà un ple llarg

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple el dilluns 28 de setembre, a les 19:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si es procedent, de les Actes de les sessions núms. 9, 10 i 11, de dates 30 de juny i 15 i 27 de juliol de 2015, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

3r.- Presa de possessió del càrrec de regidor de Dª Eloisa Rosa Martínez, exp. 2276/2015.

4t.- Adhesió al conveni de “Finestreta única”, exp. 4066/2007.

5é.- Canvi de designació de membre en la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries, exp. 1713/2015.

6é.- Canvi de designació de representants en el Consell Agrari Municipal, exp. 1714/2015.

7é.- Donar compte de l'informe econòmic de la legislatura anterior a proposta del grup polític municipal PP, exp. 2342/2015.

8é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, Ara Puçol, EUPV:AC i C's sobre retirada immediata de la nova Llei de Seguretat Ciutadana, exp. 2351/2015.

HISENDA:

9é.- Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2015, exp. 1882/2015.

10é.- Modificació de l'Annex de subvencions nominals del Pressupost General de 2015, exp. 2383/2015.

EDUCACIÓ:

11é.- Proposta sobre dies festius a efectes escolars, exp. 2335/2015.

12é.- Proposta del grup polític municipal PP en defensa del districte únic per a l'elecció del centre escolar en tota la Comunitat Valenciana, exp. 2345/2015.

BENESTAR SOCIAL:

13é.- Concessió d'ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament, 2015, exp. 944/2015

14é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL per a la realització d'un cens d'edificis inacabats i/o deshabitats i un estudi sociológic sobre la necessitat d´habitatge, exp. 2347/2015

15é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL sobre declaració de Puçol com municipi oposat al tractat transatlàntic de comerç i inversions (TTIP), exp. 2352/2015.

16é.- Proposta del grup polític municipal PP per a assumir l'atenció als refugiats com una qüestió d'Estat, exp. 2363/2015

17é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, ARA PUÇOL i EUPV:AC relativa a la crisi migratòria i a la situació dels refugiats que arriben a Europa.

MEDI AMBIENT:

18é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL sobre bicidiversitat, exp. 2353/2015.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

19é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1800 a la 2399 de l'exercici 2015.

20é.- Donar compte dels 100 primers dies del nou equip de govern.

21é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 24 de setembre de 2015.

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

 

26 Setembre 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres