El dilluns 29 de juliol a les 13 hores ple ordinari

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 29 de juliol, a les 13.00 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 10, de data 3 de juliol de 2019.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Composició de la Comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals, exp. 1219/2019.

4t.- Determinació de les festes locals per a l’any 2020, exp. 1399/2019.

HISENDA:

5é.- Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 670/2019.

6é.- Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

7é.- Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

8é.- Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2018, exp. 1344/2019.

EDUCACIÓ:

9é.- Donar compte de la resolució 2616/2019, aprovant la segona pròrroga del conveni de col·laboració de data 23 de gener de 2018 entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament destinant al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA).

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

10é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1600 a la 2499 de l'exercici 2019.

11é.- Preguntes formulades pel Portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS PER PUÇOL sobre deute pendent de cobrament de la taxa per ocupació de llocs de venda en els mercats municipals següents:

- Quin és el deute total pendent de cobrament pel concepte abans esmentat al dia de hui?

- Quina és l’antiguitat dels rebuts impagats que conformen l’import total del deute pendent?

- Quin és l’import reclamat per este concepte que hi ha actualment en via executiva?

12é.- Precs i preguntes.

Notifique’s per Secretaria als efectes procedents.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 24 de juliol de 2019

L'ALCALDESSA

M.ª Paz Carceller Llaneza

25 Juliol 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres