El dilluns 30 de novembre, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 30 DE NOVEMBRE, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 6, de data 28 de setembre de 2020.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Dictamen de les Comissions Informatives d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior i d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la informació pública de l'expedient 2479/2019 pel qual se sol·licita la incorporació al terme de Puçol de part de la Urbanització «Los Monasterios» pertanyent al terme de Sagunt.

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a que les mascaretes obligatòries siguen finançades per la Generalitat Valenciana, exp. 1998/2020.

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX sobre suport i difusió als festejos de Bous al Carrer en la localitat i en la resta de la Comunitat Valenciana, exp. 1999/2020.

HISENDA:

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 34/2020 crèdits extraordinaris (Pla d'Inversions 2020-2021 Diputació Provincial de València), exp. 1947/2020.

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l'Ajuntament de Puçol corresponent al 3r trimestre de 2020, exp. 1744/2020.

PATRIMONI:

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a l’aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets a data 31 de desembre de 2019, exp. 1971/2020.

URBANISME:

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la resolució del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució J i de la condició d’agent urbanitzador a l’Agrupació d’Interés Urbanístic «Marqueret», exp. 1102/2020.

BENESTAR SOCIAL:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per a donar suport al poble sahraui, exp. 1978/2020.

EDUCACIÓ:

11é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal PP sobre la retirada de la llei orgànica de modificació de la LOE (LOMLOE), exposició de motius, exp. 1993/2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 4800 a la 5699 de l'exercici 2020.

13é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, al dia de la data de la signatura.

26 Novembre 2020
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres