El 29 d'octubre, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 29 d'octubre, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia.

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3223/2018 sobre nou règim de delegacions de competències en els regidors.

3r.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3224/2018 sobre designació de Presidents en determinats òrgans col·legiats.

4t.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3524/2018 sobre avocació del nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

5é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3718/2018 sobre nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

6é.- Donar compte de l'escrit del grup polític municipal COMPROMÍS sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

7é.- Donar compte dels escrits del grup polític municipal PSOE sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

8é.- Proposta de canvi de designació de representants d'esta Corporació en diferents òrgans col·legiats, exp. 1714/2015.

9é.- Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

10é.- Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per utilització privativa del domini públic amb taules, cadires i altres i de l’ordenança fiscal de l’IAE, exp. 1829/2018.

11é.- Modificació del Reglament Orgànic Municipal, exp. 361/2016.

HISENDA:

12é.- Expedient modificació núm. 21/2018 crèdit extraordinari (IFS-2017), exp. 1800/2018.

PERSONAL:

13é.- Determinació del règim retributiu de la situació d'Incapacitat Temporal del personal al servici de l'Ajuntament, exp. 1779/2018.

14é.- Sol·licitud reconeixement de compatibilitat per a l'exercici d'activitats en el sector privat, exp. 1655/2018.

15é.- Modificació relació llocs de treball, exp. 2561/2008

PATRIMONI:

16é.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les condicions, requisits d'accés i permanència, procediment d'adjudicació i règim d'ús dels habitatges municipals, exp. 3403/2018.

BENESTAR SOCIAL:

17é.- Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Puçol a la Declaració Institucional de l'11 d'octubre, Dia Internacional de la Xiqueta, exp. 1819/2018.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

18é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2266 a la 3199 de l'exercici 2018.

19é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 24 d’octubre de 2018

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra

 

25 Octubre 2018
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix