El 26 de novembre, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 de novembre, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia.

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 4, de data 25 d’abril de 2018.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 3er trimestre 2018, exp. 1738/2018.

4t.- Modificació de la quantia global del complement de productivitat per a l’exercici 2018, exp. 1866/2018.

FESTEJOS TAURINS:

5é.- Organització de les festes de bous al carrer exercici 2019, exp. 2008/2018.

AGRICULTURA:

6é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, EUPV:AC i ARA PUÇOL sobre suport als bombers forestals en les seues reivindicacions, exp. 2013/2018.

CULTURA:

7é.- Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre declaració institucional per a reclamar la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals, exp. 2009/2018.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3200 a la 3599 de l'exercici 2018.

9é.- Precs i preguntes:

a).- Pregunta del grup polític municipal PP sobre el PRI de la parcel·la de Cointra.

b).- Pregunta del grup polític municipal PP sobre l’autobús municipal.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 de novembre de 2018

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra

 

23 Novembre 2018
FaceBook  Twitter  

Altres