Instàncies

Llistat de models de sol·licitud en format PDF

logo pdf  Benestar Social - Beques Caxton College i American School 
 logo pdf Benestar Social - Beques Caxton College
logo pdf Recursos humans - Comissió de serveis
logo pdf Recursos humans - Processos selectius
 logo pdf Urbanisme - Autorització de terrassa vinculada a establiment
 logo pdf Urbanism - Declaració responsable d'obres
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable ambiental
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de primera ocupació
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obra major i intervenció en edifici catalogat
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de segona ocupació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud per a senyalament d'alineacions i rasants
logo pdf Urbanisme - Comunicació d'activitats innòcues
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència de parcelació segregació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de cesió d'ús de locals i mobles
logo pdf Urbanisme - Obertura d'instal·lació eventual, portàtil o desmuntable mitjançant declaració responsable
logo pdf Urbanisme - Comunicació canvi de titularitat de locals de pública concurrència i activitats recreatives
logo pdf Urbanisme - Comunicació posada en funcionament d'activitat subjecta a llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Devolució de garanties: fiances
logo pdf Urbanisme - Incidència en la via pública
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obres menors
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Obertura d'establiments públics i activitats recreatives mitjançant declaració responsable

Altres